Algemene voorwaarden

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of een product aankoopt op deze website, bevestigt u automatisch akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden hieronder. Dit wordt ook telkens duidelijk vermeld alvorens u bevestigt.

Artikel 1. Voorschot

Na het vastleggen van het ontwerp kan er beroep gedaan worden op een voorschot van 25% van de totaalprijs. Dit dient betaald te worden alvorens de aanvang van de start van het implementatieproces.

Artikel 2. Hosting

Wij maken gebruik van een externe provider die uw website host. Deze garanderen een uptime van 99,9%. Wij zijn niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen, kwaad opzet (hacking) of overmacht. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het abonnement kan slechts opgezegd worden wanneer de opdrachtgever kennis geeft van de opzegging aan Efinity en dit minimum 2 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse periode.

Artikel 3. Oplevering

Indien er geen specifieke reactie komt van de klant binnen de 14 kalenderdagen na oplevering beschouwt Efinity het desbetreffende project als aanvaard.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering worden voorschotten niet terugbetaald. Alsook kan beroep worden gedaan om een extra 25% van de totaalprijs aan te rekenen indien de ontwikkeling al begonnen was voor de datum van opzegging.

Artikel 5. Betaling

De facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. In dien dit niet gebeurd hebben wij het recht uw website offline te halen en een schadevergoeding te eisen van 30% op het totaalbedrag.

Artikel 6. Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en ons wordt vastgelegd, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

In geval dat het afgewerkte product ernstig afwijkt van het origineel afgesproken ontwerp. Beperken we ons uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen zodat het ontwerp en het afgewerkt product overeenkomen. Onder geen enkele voorwaarde kan dit leiden tot enige schadevergoeding.

Artikel 8. Bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Kortrijk exclusief bevoegd.

Artikel 9. Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, herleiden of vertragen ontheft ons van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Voorbeelden: informaticavirus of bug, brand, waterschade ...